Demografia

 

2016ean, 443 biztanle inguru ziren.

 

Biztanle gehien 1846an izan zuen (795), eta gutien 1999an (359).

 

Euskal Herriko barnealdeko herri anitzetan bezala, emigrazio handia abiatu zen herritik, batez ere 19. mendean, Hego Amerikara buruz. Euskal Kultur Erakundeak gai hori arras ongi aurkeztua du (http://www.eke.eus/fr/culture-basque/pays-basque/diaspora-basque-la-huitieme-province/les-registres-de-guillaume-apheca-agent-demigration/herria/saint-esteben).

 

Donoztiriko biztanleak donoztiritarrak dira.